Trädgårdsskötsel

Alla trädgårdsskötselsarbeten utförs med utgångspunkt från ett gemensamt skriftligt avtal, ritningar, skisser och skötselplan. Vid behov utför vi även bortforsling av material till återvinningscentral.

Bevattning

Vi vattnar planteringsytor, gräsytor och träd vid behov.

Blomsterarrangemang/blomsterurnor

Vi planerar, köper in, planterar och underhåller enligt en i förväg uppgjord skötselplan. även uthyrning av blomsterurnor.

Buskbeskärning

Vi utför föryngringsbeskärning, underhållsbeskärning samt sid- och begränsningsbeskärning för respektive växtart enligt en i förväg uppgjord skötselplan.

Gräsklippning

Vi utför maskinell klippning av gräsytor samt putsning med grästrimmer runt planterings-ytor, stenytor, stolpar etc. Uppstädning av gångytor från gräsklipp.

Gödsling

Vi gödslar och kalkar gräsytor och planteringsytor vid behov.

Höststädning/lövhantering

Vi krattar löv och plockar skräp från grönytor och rabatter, tömmer papperskorgar och forslar bort allt till återvinningsstationen.

Jordförbättring

Vi fyller på jord alternativt lägger ut täckbark i planteringsytor vid behov.

Häckklippning

Vi utför maskinell formklippning och putsning av häckar samt uppstädning av gångytor från häckklipp.

Kompostskötsel

Vi utför manuell skötsel och underhåll av trädgårdskompost.

Luckring/spadvändning

Vi utför jordluckring och spadvändning i rabatter vid behov.

Ogräsrensning/kantskärning

Vi utför mekanisk ogräsbekämpning i planteringsytor, hårdgjorda ytor och grusytor samt kantskärning mot gräsytor.

Stubbfräsning

Vi utför maskinell fräsning och manuell borttagning av stubbe ned till under marknivå.

Trädbeskärning

Vi utför fruktträdsbeskärning, uppbyggnadsbeskärning för respektive växtart enligt en i förväg uppgjord skötselplan.

Trädfällning

Vi utför sektionsfällning av träd, kronreducering och traditionell fällning av enstaka träd som kan orsaka skador på människor och egendom.

Vertikalskärning/luftning

Vi vertikalskär och luftar gräsytor vid behov.

Vårstädning

Vi krattar bort gamla löv och plockar skräp från grönytor och rabatter, tömmer papperskorgar och forslar bort allt till återvinningsstationen.

Yttre städning

Vi plockar skräp på grönytor och i rabatter samt tömmer papperskorgar.